Vnitřní řád ordinace a povinnosti pacientů

Porušení vnitřního řádu má důsledky. V případě opakovaného anebo závažného porušení tohoto vnitřního řádu můžeme Vaši péči oprávněně ukončit na základě ustanovení § 48 odst. 2 (d) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. V případě ukončení Vaší péče z důvodu porušení vnitřního řádu Vám dáme písemné vyrozumění s uvedením důvodů pro tento krok, v souladu s §48 odst. 5 stejného předpisu.

 1. Pacient je povinen řídit se tímto vnitřním řádem našeho zdravotnického zařízení.
 2. Prosíme, dodržujte individuální léčebný a diagnostický postup navržený zdravotnickým personálem.
 3. Pravdivě, prosím, informujte ošetřující zdravotnický personál o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dodržování léčebného režimu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
 4. Ke zdravotnickým pracovníkům se, prosím, chovejte dle zásad slušného chování
  a řiďte se jejich pokyny.
 5. Před plánovanou kontrolou, prosíme, dodržujte náležitou úroveň osobní hygieny a přijďte vždy řádně upraveni a v čistém prádle.  
 6. Pokud se ve Vaší domácnosti vyskytuje infekční virové či bakteriální onemocnění (např. spála, chřipka, COVID-19, virové střevní katary aj.) či parazitární onemocnění (např. roupy, svrab, vši, štěnice aj.), vždy nám toto oznamte předem přes portál pacienta, formou SMS či telefonicky při Vašem objednání.Naplánujeme Vaši objednávku tak, aby nedošlo k rozšíření onemocnění na jiné pacienty, kteří s Vámi čekají v čekárně. 
 7. Před a během vyšetření, prosím, nepožívejte alkohol nebo jiné návykové látky. Pacient je povinen podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 8. Je zakázáno kouřit a požívat alkohol či jiné návykové látky v prostorách ordinace. Taktéž, prosím, do ordinace nevoďte psy (kromě asistenčních psů) ani jiná zvířata.
 9. Ctíme práva pacientů. Etický kodex „Práva pacientů ČR“ navazuje na tento vnitřní řád. Pokud máte nějaký námět, stížnost či problém, můžete jej popsat a hodit
  do schránky vedle vstupních dveří do čekárny nebo napsat e-mail na ordinace@ordinacenusle.cz, případně si vyžádat osobní či telefonickou konzultaci s lékařem.
 10. Při vstupu do ordinace se automaticky přihlaste zdravotním průkazem pojištěnce ve čtečce karet vedle dveří do ordinace. Můžeme požadovat, abyste prokázal/a svou totožnost platným dokladem s Vaší fotografií (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu). V opačném případě může být Vaše návštěva u lékaře odmítnuta.
 11. Při jakékoliv změně pojišťovny, jména, adresy bydliště, čísla telefonu, mailu, zaměstnavatele, hlaste tyto změny bezodkladně.
 12. Prostory naší čekárny jsou omezené. Proto Vás žádáme, abyste se na veškerá vyšetření vždy objednali přes portál pacienta, formou SMS nebo telefonicky. Objednávka je možná také osobně.
 13. Pokud máte akutní obtíže, napište nám zprávu přes portál pacienta, pošlete nám SMS nebo nám zavolejte. Domluvíme se na konkrétním čase Vaší návštěvy ještě tentýž den.
 14. Na veškeré prohlídky, potvrzení či jinou administrativu je nutné se předem objednat. Nenechávejte proto, prosím, tyto záležitosti na poslední chvíli. Doba
  pro objednání může být jeden, ale také dva a více týdnů (v závislosti na ročním období a vytíženosti ordinace). Lékař si může navíc před potvrzením vyžádat potřebná doplňující vyšetření. Zejména pokud nechodíte každé dva roky na pravidelné preventivní prohlídky, je třeba s touto možností počítat.
 15. V případě, že před vstupem do nového zaměstnání potřebujete narychlo provést pracovně-lékařskou prohlídku, je nutné se předem domluvit s lékařem – rozumíme, že tento typ prohlídky často nelze objednat tři týdny dopředu. Lékař může požadovat předložení/zaslání skenu „Žádosti o provedení pracovně-lékařské prohlídky“, kterou zaměstnanci vydává zaměstnavatel před provedením každé pracovně-lékařské prohlídky. Lékař může provedení prohlídky odmítnout, pokud nebude oprávněn takovou lékařskou prohlídku provést, a to dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách nebo také dle vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče.
 16. Prosím, objednejte se včas k Vašemu předoperačnímu vyšetření. Zde je nutné naplánovat potřebná doplňková vyšetření (laboratoř, EKG, RTG…). Nenechávejte, prosím, prohlídku na poslední chvíli před termínem Vaší operace.
 17. Těhotenskou prohlídku doporučujeme podstoupit až po 20. týdnu těhotenství.
 18. Dodržujte datum a čas objednání. V případě, že zjistíte, že se nebudete moci dostavit včas na sjednaný termín, termín zrušte v portálu pacienta nebo nám přes portál pošlete zprávu. Váš termín zrušíme. Jak víte, naše ordinace je plně vytížená a Váš termín velmi rychle a rád využije někdo jiný.
  • V případě, že se bez omluvy nedostavíte dvakrát po sobě na objednaný termín (ať k lékaři nebo k sestře) v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců, budeme po Vás požadovat zálohu 1 000,- Kč, abyste se mohli znovu objednávat. Záloha propadne v případě, že se opět bez omluvy nedostavíte na smluvený termín vyšetření. Vrátíme Vám ji na vyzvání v případě, že se k nám už nebudete chtít dále objednávat.
  • V případě, že dorazíte na objednaný termín s více než pětiminutovým zpožděním, může být Vaše návštěva u lékaře přeložena nebo odmítnuta, aby nedošlo k narušení časů objednání ostatních pacientů. Doporučujeme proto ponechat si dostatečnou časovou rezervu.
 19. Respektujte, že pořadí pacientů určuje lékař. Skutečně se maximálně snažíme dodržovat časy objednání. Bohužel mohou nastat nepředvídatelné situace, kdy se čas objednání může změnit. Nejčastěji se tak děje kvůli náročnosti problému pacienta před Vámi, který vyžaduje od lékaře více času, než bylo plánováno. Tuto situaci nejsme schopni předem ovlivnit, protože často nevíme, co pacienta k lékaři přivádí. Praktický lékař je tak lékařem prvního kontaktu s nemocným pacientem. Ponechejte si proto, prosím, dostatečnou časovou rezervu v případě, že poté někam spěcháte.
 20. Registrovaní pacienti mají přednost před neregistrovanými, pokud nejsou klinické důvody, aby tomu bylo jinak.
 21. Uklízejme po sobě. Naše ordinace disponuje automatem na vodu, vedle
  kterého je umístěný i koš na odpadky. Veškeré použité kelímky i ostatní odpadky, prosím, vyhazujte. V případě, že nejste schopni kelímek dopít, je možné požádat personál ordinace, aby jeho obsah vylil a kelímek vyhodil.
 22. Respektujte a dodržujte, prosím, platná vládní nařízení. Máme na mysli zejména nošení ústenek nebo respirátorů v době epidemie/pandemie. Pokud nebudete nařízení respektovat, budeme nuceni Vás požádat, abyste opustil/a prostory našeho zdravotnického zařízení. 
 23. Přijměte ústenku, pokud Vám ji personál ordinace aktivně nabídne. Stává
  se to výjimečně, ale přesto se může stát, že náš zdravotnický personál vyhodnotí Váš zdravotní stav jako rizikový z hlediska přenosu infekce pro ostatní pacienty. Pokud se tak stane, bude Vám nabídnuta ústenka, tj. ochranná maska přes ústa a nos. Přijměte ji, prosím, a neohrožujte zbytečně ostatní pacienty – jedná se zejména o těhotné ženy, osoby podstupující onkologickou léčbu, osoby s těžkými poruchami imunity nebo pacienty přicházející s problémem, který není infekčního původu (úrazy, kontroly po hospitalizaci atd.). Tyto situace nastávají zejména v zimním období, kdy je výskyt infekčních onemocnění nejvyšší.
 24. Časové možnosti pro jednotlivá ošetření a prohlídky jsou omezené. Může také nastat situace, kdy Vás lékař požádá přijít znovu k dořešení Vašich obtíží. Rozumíme, že někdy je potřeba řešit více obtíží najednou, ale lékař se musí postarat i o další čekající pacienty, abychom předešli velkému časovému skluzu u ostatních. Stává se to výjimečně, ale pokud k takovéto situaci dojde, respektujte, prosím, lékaře a sjednejte si s ním další termín ošetření.
 25. Občas se stává, že na termín Vašeho ošetření dorazíte i s partnerem nebo jinou osobou blízkou, která jde s Vámi následně i do ordinace lékaře. Avšak pokud bude termín rezervovaný pouze na jednu osobu, tak doprovod, s kterým se dostavíte, nebude lékařem ošetřen.
 26. Vystavování opakovaných receptů. Opakované recepty předepisujeme u pacientů s dlouhodobě kompenzovanou nemocí, kde je dobře nastavená dlouhodobá léčba. Ale i v tomto případě je nutné na vyzvání lékaře na kontrolu přijít, většinou po 6-12 měsících dle povahy nemoci a stavu pacienta. Další opakované recepty vystavujeme až po této kontrole. Vyřízení Vaší žádosti o recept probíhá po ordinačních hodinách, proto recept obdržíte nejpozději druhý den, ne však ihned.
 27. Nemůžeme brát všechny telefony. V ordinaci neustále zvoní telefon. Sestra se však musí primárně věnovat potřebám pacientů fyzicky přítomných v ordinaci a až poté může přijímat telefonní hovory. Pokud se nedovoláte napoprvé, pošlete nám zprávu přes portál pacienta nebo pošlete SMS, ozveme se Vám zpět.
 28. Souhlas s výkonem. Nepožadujeme písemný souhlas se žádným výkonem prováděným v ordinaci, s výjimkou případů, které stanoví zákon (například ústní souhlas s odběrem krve na testování HIV). Z tohoto důvodu je důležité, abyste vyjádřili svůj nesouhlas ústně, pokud s výkonem nesouhlasíte.
 29. Ceník služeb, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, najdete
  na našich internetových stránkách a v čekárně ordinace. Je vaší povinností uhradit cenu za výkon, který nehradí zdravotní pojišťovna; pokud nevíte, zda a jak je daný výkon zpoplatněn, zeptejte se, prosím.
 30. V čekárně ani v ordinaci netelefonujte. Berte, prosím, v potaz, že v čekárně mohou být nemocní lidé, kterým není dobře, a Vaše hovory je mohou rušit. V případě, že si potřebujete nutně zatelefonovat, odejděte, prosím, na chodbu, abyste nerušili ostatní.
 31. Nikoho verbálně ani fyzicky nenapadáme, nekřičíme ani nezvedáme hlas. Naše ordinace se v rámci možností snaží všem pacientům maximálně vyhovět a rádi bychom si zachovali přátelské prostředí, jaké zde máme. V případě, že nejste s něčím spokojeni nebo Vás něco rozzlobí a situace se v danou chvíli jeví jako zde neřešitelná, obraťte se, prosím, na personál ordinace, který Vám pomůže situaci v klidu vyřešit a najít optimální možné východisko.
 32. Jakékoliv projevy rasismu či diskriminace jsou pro nás nepřijatelné. Část našich pacientů pochází z jiných zemí než z České republiky. Naše ordinace poskytuje zdravotní péči všem pacientům bez rozdílu barvy pleti či národnosti. Jakékoliv narážky, ať už ústní, či písemné na rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor našich pacientů nebo zaměstnanců nebudeme tolerovat.
 33. Mluvíme česky a anglicky. Z tohoto důvodu nemůžeme ošetřit pacienty, kteří nemluví česky, slovensky ani anglicky, resp. pouze v případě, že přijdou
  v doprovodu tlumočníka, který je kompetentní tlumočit mezi jazykem pacienta a češtinou/angličtinou.
 34. Je zakázáno pořizovat fotografie, video či audio záznamy v ordinaci
  bez předchozího písemného souhlasu.
 35. Je zakázáno jakkoliv ničit a poškozovat vybavení a interiér ordinace.
 36. Prostory čekárny jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem pro Vaši i naši bezpečnost.
 37. Ordinace je výukovým pracovištěm 1. lékařské fakulty UK v Praze, můžete
  se zde setkat s českými i zahraničními studenty medicíny v době ordinačních hodin. S jejich přítomností v ordinaci při Vašem ošetření však nemusíte souhlasit.
 38. Pokud se registrujete k jinému praktickému lékaři, Váš nový lékař zažádá o Výpis
  z Vaší zdravotnické dokumentace, který dle zákona pošleme v termínu do 30 dnů. Samotná zdravotnická dokumentace se ze zákona nepředává.

Vnitřní řád je platný od 1.9.2023.

Práva pacientů ČR


Etický kodex „Práva pacientů“ navrhla, po připomínkovém řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České Republiky. Tato práva pacientů jsou prohlášená za platná dnem 25. února 1992.

 1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.
 2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.
 3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického 
  či terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní.
 4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
 5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedena diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.
 6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.
 7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.
 8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.
 9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí. 
 10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. 
 11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.